Open menu social Close menu social Open menu responsive Close menu responsive

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
“Лотария Бирария! 1 881 000 безплатни бири!”

Част 1. Организатор НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “Лотария Бирария! 1 881 000 безплатни бири“, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, ул. «Арх. Камен Петков» 1А, Офис сграда, ет.5, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта kamenitza.bg както и на официалната страница във Фейсбук facebook /Kamenitza за целия период на Промоцията.

2.3. На телефонен номер 02/9030400 "Телефонът на промоцията" на цена според тарифите на оператора, който обслужва обаждащия се, по време на Промоцията всички заинтересувани могат да получават информация. Линията е активна в работни дни от 09:00 до 24:00 часа, от 01 май 2017 до 30 юни 2017.

2.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията www.kamenitza.bg

2.5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по смисъла на т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Суинг” ЕООД, както и членовете на семействата им.

Част 5. продължителност на промоцията

5.1. Промоцията стартира на  01 май 2017 и продължава до 30 юни 2017 включително. След 30 юни 2017 г. Промоцията се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

5.2. Крайният срок, в който участник в Промоцията може да потърси наградата си срещу представяне на печеливш символ в търговските обекти (магазини и заведения за обществено хранене), отбелязани със специален стикер на Промоцията, е 30 юни 2017г. Наградите могат да бъдат получени в рамките на работното време на обекта. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg

Част 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6.1. Участвайте с капачки от следните продукти, наричани Участващи опаковки:

  • Kamenitza Светло стъклена бутилка 0,5 л., с промоционален дизайн;
  • Kamenitza Светло кен 0,5 л., с промоционален дизайн

Участващите опаковки са обозначени с промоционален червен етикет със заглавието на Промоцията “Лотария Бирария 1 881 000 безплатни бири!“.

Под капачката/езичето (за кен) на Участващите опаковки може да намерите един от следните печеливши символи:

На всички останали капачки/метални езичета има непечеливш символ:

Част 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

  Награда Брой награди Описание на наградата
1 Kamenitza 1881 стъклена бутилка 0,5 л. 1 510 924 1 (една) Kamenitza 1881 в стъклена бутилка от 0,5 л.
2 Kamenitza 1881 кен 0,5 л. 384 930 1 (един) Kamenitza 1881 кен от 0,5 л.
  Общо: 1 895 854  

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. За участие в Промоцията купете Участваща опаковка, отворете я и погледнете под капачката на бутилката или металното езиче на кена:

a) Ако откриете символ „Печелиш бира“ под капачката на Kamenitza 1881 стъклена бутика 0,5л., печелите награда Kamenitza 1881 стъклена бутилка 0,5л., която можете да получите в един от обектите, отбелязани със специален стикер на Промоцията.

b) Ако откриете символ „Печелиш бира“ под металното езиче на Kamenitza 1881 Кен 0,5л., печелите награда Kamenitza 1881 Кен 0,5л., който можете да получите в един от обектите, отбелязани със специален стикер на Промоцията.

c) В случай че под капачката има символ „Опитай пак! Греда!, участникът не печели награда.

ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Участниците трябва да запазят като доказателство капачките/металните езичета с печеливши символи. На съхраняваните капачки/метални езичета трябва ясно да се виждат символите. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предаде капачката/металното езиче, с чийто символ е спечелил.

9.2. Спечелил може да размени до 5 печеливши капачки и/или 5 печеливши метални езичета от кен при едно посещение в магазин със специален стикер на Промоцията. В случай, че наличностите в магазина не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг магазин със специален стикер на Промоцията.

9.3. Наградите могат да бъдат получени в срок до 30 юни 2017 в рамките на работното време на търговските обекти (магазини и заведения за обществено хранене), обозначени със специален стикер на Промоцията, срещу представяне на капачка/ езиче на кен с печеливш символ. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg или на тел. 02/9030400. Заведения и ресторанти са награден център само за продуктите, спечелени при момента на посещението в заведението/ресторанта.

9.4. Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на печелившите символи. Ако участникът не предаде капачките/металните езичета в обекта, той няма право да получи наградата и наградата не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

9.5. Ако спeчелите награда от Промоцията,  можете да получите наградата си в един от обектите, отбелязани със специален стикер на Промоцията. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg или на тел. 02/9030400.

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

10.1. Капачките/металните езичета на Участващата опаковка, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда символът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

10.2. Решението дали капачките/металните езичета са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

част 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ СИМВОЛИ

11.1 При печатна грешка или друго несъответствие Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност.

ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на капачки/металните езичета.

12.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху капачки/металните езичета не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

12.3. Всички заявени капачки подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

12.4. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

12.5. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на обекта.

12.6. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно (магазини и заведения), предлагащи Участващи опаковки и/или предоставящи наградата, безплатна бира Kamenitza.

12.7. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

12.8. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.

ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

13.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

15.1  Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

ЧАСТ 16. СПОРОВЕ

16.1    Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 17. ПУБЛИЧНОСТ

17.1    С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, които материали Организаторът по своя преценка има право да използва свободно в своята публична търговска комуникация, за което Организаторът не дължи заплащане, освен ако участникът изрично откаже да бъде сниман.